Back to Home page

בצלאל

פרינט

קטלוג בוגרים של המחלקה לעיצוב תעשייתי באקדמיה לאמנויות ועיצוב, בצלאל, ירושלים.

ה-DNA הייחודי של המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל, אותו סט כלים הנרכש  "בבית המדרש" העכשווי, מאפשר לסטודנט לפעול וליצור בשדות פעולה רחבים במטרה להפוך את העולם שמסביבנו לטוב יותר, עולם הומני שבמרכזו האדם. אבל כזה שאינו מנותק מסביבת מחיתו אלא כזה שחי בהרמוניה וכבוד עם סביבתו האורבנית והטבעית.

העיצוב התעשייתי, כשפת פעולה יצירתית, מתקיים באמצעות חשיבה הוליסטית שניזונה ממחקר איכותני, בעל מסקנות מנומקות, ועל ידי תרחיש פעולה סדור, שלחלופין פועל מתוך פרץ אנרגטי ותשוקה בוערת לפעול וליצור.

צילום פרויקטים: עודד אנטמן, תומר זמורה, אופיר קפון, צילומי שטח: עומר כלב